Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zorgstructuur

Ieder kind is welkom

Ieder kind met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school. We hebben de taak om voor ieder kind adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder wordt verstaan dat het onderwijs zoveel mogelijk is afgestemd op wat het kind nodig heeft, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht.

Elk kind in zicht

We werken met het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Daarin staan alle gegevens van de kinderen, hun toetsresultaten, gesprekken met ouders en gegevens die invloed kunnen hebben op het functioneren van het kind, zoals gezondheid en belangrijke gebeurtenissen. Via het ouderportaal kunnen de ouders een deel van die gegevens bekijken en controleren.

Doelgericht werken en toetsen

Onze school gebruikt de methode-onafhankelijke toetsen van BOOM  om de kinderen te toetsen op het gebied van rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. De BOOM-toets is een adaptieve toets. Deze toetsen nemen we minimaal een keer per jaar af. Wanneer wij dat nodig vinden kan de toets vaker afgenomen worden.
Veel vaker wordt er getoetst met methode-gebonden toetsen. Die geven de leerkracht een beeld of de doelen zijn behaald die in de voorgaande periode zijn gesteld.
Op sociaal-emotioneel gebied werken wij met de vragenlijsten vanuit de Kanjer-methode. Dat geeft ons een goed beeld van het functioneren van het kind op dit gebied.

Toetsen en observeren

Bij de resultaten van het onderwijs kijken we nooit alleen naar de resultaten op de verschillende (BOOM)toetsen en naar welke school voor voortgezet onderwijs de leerlingen gaan. Resultaten zijn bij ons ook:

  • Groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
  • Sociaal vaardig worden en zelfvertrouwen krijgen
  • Je veilig en geaccepteerd voelen

We werken op alle gebieden aan resultaat, ook door het benoemen van gewenste (tussen)resultaten. Het is een onderdeel van ons kwaliteitsproces.