Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Aanmelden

Welkom op school

Ieder kind met of zonder ondersteuningsbehoefte is in principe welkom op onze school. We hebben de taak om voor ieder kind adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder wordt verstaan dat het onderwijs zoveel mogelijk is afgestemd op wat het kind nodig heeft, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht.
 

Schriftelijk aanmelden

In de Wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van hun voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind ook bij een andere school hebben aangemeld.
Tijdens het kennismakingsgesprek ontvangen ouders de aanmeldformulieren. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een aanmeldformulier van de school invullen en ondertekenen. Dit formulier moet minimaal tien weken voordat plaatsing op een basisschool wenselijk is (dus minimaal tien weken voor de vierde verjaardag) worden ingeleverd.
 

Passend onderwijs

Bij aanmelding wordt volgens de Wet Passend Onderwijs van ouders verwacht dat ze aan de school doorgeven of hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Wij zullen u in dat geval vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in deze ondersteuningsbehoefte. Dit kunnen bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties zijn.
 

Extra ondersteuning

Bij het aanmeldingsformulier ontvangen ouders een vragenlijst. Hiermee wordt de school geïnformeerd over de ontwikkelingen van het kind. Deze informatie wordt gebruikt om te kijken naar de extra begeleiding die een kind misschien nodig heeft en of de school dit kan bieden.
Na ontvangst van de ingevulde vragenlijst worden ouders eventueel uitgenodigd voor een vervolggesprek. Het aanmeldformulier, het intakegesprek, eventueel aangevuld met informatie van een kinderdagverblijf of voorschool, zijn een belangrijke basis voor de school om vast te stellen of een kind extra ondersteuning nodig heeft.
 

Wanneer het duidelijk wordt dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, stelt de school de volgende vragen:

  • Wat is nodig om uw kind op de school te laten functioneren (afgestemd op zijn/haar onderwijs- en opvoedbehoeften)?
  • Welke mogelijkheden ziet de school? De school heeft een schoolondersteuningsprofiel, waarin beschreven staat wat de school wel of niet kan bieden.
  • Waarom de school eventueel niet in staat is, ondanks de extra ondersteuningsmogelijkheden uw kind kwalitatief goed onderwijs te bieden

Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteuningsbehoefte dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school kan bieden. Een plaatsing in het regulier onderwijs moet de leerling optimale ontwikkelingskansen bieden. Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate af te stemmen op de onderwijsbehoeften, kan de ontwikkeling van sommige kinderen beter begeleid worden door een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.
 

Meer informatie over passend onderwijs:

 

Grenzen aan mogelijkheden

Voor scholen zijn er grenzen aan de mogelijkheden in het opvangen en begeleiden van kinderen. Het gaat dan om zaken als:

 

  • Respecteren van de grondslag van de school
  • Gebrek aan opnamecapaciteit (aantal leerlingen per groep)
  • Toegankelijkheid en inrichting van het schoolgebouw
  • Medische zorg
  • Specifieke onderwijsbehoeften waarvoor dagelijks langdurige individuele begeleiding nodig is en/of specifieke expertise van leerkrachten vraagt.