Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schoolgids

Alle informatie voor ouders en leerlingen op een rijtje

Dit doen we

Samen spelen en leren in de kleutergroepen

In de kleutergroepen richten we ons vooral op het samen spelen en leren. Het leermateriaal stimuleert de ontwikkeling. We werken meestal in groepjes, waardoor leerlingen elkaar kunnen helpen, stimuleren en van elkaar kunnen leren.

We begeleiden kleuters in het ontdekken van de wereld. Ze mogen zich verwonderen over de schepping en hiervan genieten. We leren hen zuinig en dankbaar te zijn op alles wat ons gegeven is.

 

Voor de ontwikkeling is veiligheid een voorwaarde. We nemen de kinderen mee in de beleving dat ze samen in de groep zijn en stimuleren hen samen te delen en te spelen, geduld hebben met elkaar en elkaar accepteren. We creëren een sfeer die prettig en open is met ruimte voor de verhalen en emoties. Ieder kind is belangrijk en heeft z’n eigen plaats in de groep. We bieden het leermateriaal aan als een uitdaging tot ontwikkeling. De leerlingen werken meestal in groepjes, waardoor ze elkaar kunnen helpen, stimuleren en van elkaar kunnen leren.

 

Het verschil in interesse, in tempo en niveau zien we als uitdaging en mogelijkheid voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

·      Bij het tempo-verschil: het leren wachten of juist stimuleren om bij de groep te blijven.

·      Bij verschillende interesse: interesse verleggen, nieuwe dingen horen, de wereld groter maken.

·      Bij verschillende niveaus: leren van elkaar.

 

Methode Schatkist voor groep 1 en 2

We gebruiken de nieuwe versie van Schatkist, een methode voor de groepen 1 en 2 die aansluit bij de eisen van de 21e eeuw. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, maar er zijn wel overeenkomsten of lijnen waarlangs de ontwikkeling loopt. De activiteiten passen bij de ontwikkeling en belevingswereld van het kind. Binnen deze methode richten we ons op: mondelinge taal, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid. De laatste twee zijn nadrukkelijker aanwezig dan de rest.

Naast het werken met de methode werken we met thema’s: seizoenen, Sinterklaas, Kerst, Pasen en actuele thema’s. Ook werken we met het boek ‘Fonemisch bewustzijn’’ waarin de taalontwikkeling centraal staat in voorbereiding op het leesonderwijs. De gebruikte methodes sluiten aan op de methodes in groep 3.

 

De kinderen werken ook zelfstandig met ontwikkelingsmateriaal met het doel:

·      leren omgaan met opdrachten

·      verantwoordelijkheid t.o.v. een weektaak

·      keuzes leren maken

·      strategieën leren bedenken (volgorde eerst, laatst)

·      over langere termijn denken

·      leren aanpassen aan andere kinderen en omstandigheden

 

Werkwijze op onze school: Groot in het klein zijn!

CB de Zwaluw is een kleine school met persoonlijke aandacht voor kinderen. Op onze school werkt ieder kind op zijn of haar niveau. Ieder kind leert op zijn eigen manier en wij vinden het belangrijk om hierbij aan te sluiten. Aangezien we werken met kleine groepen hebben we veel aandacht voor al onze leerlingen. Er is ondersteuning tijdens de ochtend. Dit betekent dat leerlingen individueel of in groepjes aandacht krijgen. 

In de wet op Primair Onderwijs staat welke vakken de kinderen aangeboden moeten krijgen. Bij elk vak zijn kerndoelen en referentiekaders aangegeven. Wij hanteren deze voorgeschreven doelen als leidraad voor onze lessen. Hierbij  gebruiken wij  verschillende hulpmiddelen  (o.a. iPad) en materialen én maken wij  gebruik van de volgende methodes/methodieken:

 

Godsdienstige vorming/ burgerschapsvorming

Kind op Maandag

 

Rekenen/wiskunde

 

*Math; Rekentuin; Muiswerk; Pluspunt

Taal

 

Taalverhaal “Taal”; Taalzee; Muiswerk

 

Spelling

 

Taalverhaal “Spelling” ; Taalzee; Muiswerk

 

Aanvankelijk lezen

Veilig Leren Lezen

Begrijpend lezen

 

Nieuwsbegrip XL

 

Voortgezet technisch lezen

Estafette; Timboektoe

Schrijven

 

Schrijven in de Basisschool

 

Bewegingsonderwijs

Bewegingslessenbasisonderwijs deel 1 en 2

Engels in groep 1 t/m 8

“ Groove me!” ; “ Words and Birds”

Verkeer

 

Programma van VVN

Wereldoriëntatie: aardrijkskunde geschiedenis en natuur

*T-World

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

 

De Kanjertraining

Zien!

 

Muziek, dans & drama

 

 

“ Groove me!”

 

*Math en T-world

Math en T-world zijn methodieken gebaseerd op leerdoelen en leerlijnen. Ieder kind heeft de mogelijkheid om zich op eigen tempo en manier te ontwikkelen. (zie voor meer informatie: www.exova.nl)

Sport
Naast de gebruikelijke gymlessen neemt de school deel aan een aantal buiten school georganiseerde sportactiviteiten. Daarnaast worden er door de ´Brede School´ sportactiviteiten georganiseerd. Ouders organiseren de deelname aan de avond-4-daagse en de school doet mee aan de Koningsspelen. 
 
Huiswerk
Vanaf groep 4 krijgen de kinderen huiswerk mee, bijvoorbeeld voor rekenen, taal en zaakvakken. Dit gebeurt ook via de elektronische leeromgeving. Kinderen krijgen inloggegevens om vanuit huis in de elektronische leeromgeving hun opdrachten te kunnen maken. Zo wennen ze aan de routine om ook thuis af en toe iets voor school te doen. Belangstelling van ouders is hierbij belangrijk, evenals hulp wanneer het kind dat nodig heeft. Op de website staat het huiswerk voor de verschillende groepen.